Beautiful satin with soft touch and deep shaded
DN2500
 • solo

  C/# AFF232 Pearl Grey

 • solo

  C/# AFF223 Champagne

 • solo

  C/# AFF286 Electric Blue

 • solo

   

 • solo

  C/# AFF234 Greige

 • solo

  C/# AFF244 Copper

 • solo

  C/# AFF246 Rose Wood

 • solo

   

 • solo

  C/# AFF235 Asphalt

 • solo

  C/# AFF256 Khaki

 • solo

  C/# AFF299 Black

 • solo

   

在线会议

第一织物支持在线洽谈
在线洽谈中发挥面对面的优势、通过介绍面料的特性以及一些无法通过画面表述清楚的细节等、积极听取客户的疑问及需求。

#